Orakel SVH

Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen bewijst nogmaals dat zij de nagel steeds weer op de kop slaat. 

Passages uit de ledenwervingsbrief van 2016 worden hieronder nog eens herhaald. Vooral de passage over de huidige conventie bewijst dat het SVH voelt wat leeft bij de huisartsen.

Dat ALLE andere artsenorganisaties NU dezelfde conclusie trekken en nu ook de huidige conventie 2016-2017 willen opzeggen bewijst wat het SVH toen stelde: men mocht de conventie toen niet aanvaard hebben.

"ORAKEL" SVH   

Collega's, huisartsen,

2015 moest voor de Vlaamse Huisartsen het jaar van erkenning worden. Voor het eerst waren er huisartsen in de Medicomut, die niet meer schatplichtig waren aan onze klassieke “gemengde syndicaten”. Bovendien werd voor het eerst een huisarts uit Vlaanderen onze voogdijminister.

Helaas. Een jaar verder blijkt dat we geen geschenken krijgen. Onze vertegenwoordigers in de Medicomut en ook de minister willen ons met een verplichting  een manke Regeling Derde Betaler  (RDB) door de strot duwen. De echte huisarts, die intussen dagelijks het beste van zichzelf geeft, en daarvoor beloond wordt met het vertrouwen van de patiënten… daar wordt duidelijk niet naar geluisterd!

Die huisarts werd met een kluitje in het riet gestuurd. De verplichting waarmee op 1 oktober de RDB wordt opgelegd terwijl de noodzakelijke technische modaliteiten nog ontbreken is een flagrante schending van het akkoord dat in de Medicomut werd afgesloten. Een tweede aanfluiting kwam met de ministeriële beslissing tot het bevriezen van de budgetten die beschikbaar waren gesteld om de wachtposten uit te breiden. Een tweede schending van hetzelfde akkoord!

Dit bevestigt wat het SVH al jaren beweert. Dergelijke akkoorden zijn al lang geen tariefakkoorden meer. Steeds opnieuw blijken deze akkoorden een ruilspel te zijn, waarin de huisartsenkaart slechts dient als pasmunt voor de grote belangen in tweede en derdelijnszorg. Voor de huisarts rest slechts een keurslijf met steeds nieuwe regels die van bovenaf worden opgelegd. Bovendien mag de overheid blijkbaar zonder probleem alle verbintenissen éénzijdig opzeggen.

Meer informatie  

Het einde van een medicomutakkoord

(21/10/2016)


Het einde van een medicomutakkoord

 

Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen stelt met genoegen vast dat de andere artsensyndicaten momenteel het akkoord van 22 december 2015 opzeggen.  Het betreft immers een typisch “medicomutakkoord” dat door onze vereniging reeds bij het afsluiten negatief beoordeeld werd.   

We begrijpen de noodzaak tot hervormingen en besparen in onze gezondheidszorg. We hopen dus dat deze opzegging leidt tot nieuwe en betere afspraken, die een echte trendbreuk maken met de conventie-akkoorden van de laatste decennia.

Dat betekent voor ons een start voor de echte herwaardering van de huisartsgeneeskunde. Met zowel erkenning als waardering voor de centrale rol van de huisarts. Die erkenning en waardering moet even goed blijken uit de wijze waarop zorg georganiseerd wordt, als uit de manier waarop huisartsen in de toekomst vergoed zullen worden. 

Net zoals ons vorige persbericht, sluiten we daarom graag af met de woorden die ook werden neergeschreven door de Alliantie Artsenbelang Domus Medica:

“Een akkoord zal dus minimaal een volledige indexering van de consultaties en huisbezoeken van de intellectuele prestaties van bijvoorbeeld huisartsen, pediaters, geriaters, psychiaters, neurologen, enzovoort moeten inhouden. We zullen geen akkoord goedkeuren zonder fundamentele wijzigingen in de organisatie van de zorg en de verschuiving van de ereloonmassa’s.”

 

SVH-Bestuur  

Dr Herman Moeremans

Voorzitter SVH

 

Dr Steven Haesaert

Woordvoerder SVH

Artsen werden vroeger wel eens verweten dat ze op een ivoren toren leefden, met het hoofd in de wolken. Anno 2016 brengt huisartsen op digitale ivoren torens met hoofd in the cloud

Herman Moeremans