Alle voorgaande polls

(22/10/2016)


Bent u akkoord met de oproep om het huidige tariefakkoord 2016-2017 op te zeggen?

 • ja (16 stemmen 94.12%)

 • neen (1 stemmen 5.88%)

Poll

(30/12/2015)


Lees de nieuwjaarsbrief van een huisarts op onze facebookpagina: http://on.fb.me/1PwNXoP

De collega toont met de nodige humor aan dat ook de nieuwe regels weer extra administratie meebrengen. Geeft u hem gelijk? Vindt u ook dat de administratieve overlast alleen maar toeneemt? Of vindt u daarentegen dat het informatiseren een echte vermindering van administratie op gang brengt?

 • Ja, ook met de nieuwe maatregelen blijft de kafkaiaanse bureaucratie groeien. (23 stemmen 92.00%)

 • Neen, het informatiseren heeft heel wat administratieve problemen opgelost. (2 stemmen 8.00%)

 • Ik weet het niet. Ik zie door het bos de bomen niet meer. (0 stemmen 0.00%)

Poll

(08/11/2015)


Minister Maggie De Block heeft met de invoering van de "verplichte" sociale derdebetaler op 1 oktober het medicomutakkoord geschonden, omdat dit akkoord duidelijk stelde dat de invoering slechts zou gebeuren indien de elektronische afhandeling gerealiseerd zou zijn. Met de bevriezing van de budgetten, die via het lopende medicomutakkoord waren gereserveerd voor het opstarten van nieuwe huisartsenwachtposten schedt zij het conventie-akkoord een tweede keer!
Moeten huisartsen nog deelnemen aan de komende medicomut-onderhandelingen voor een nieuwe conventie, wanneer dergelijke schendingen van het akkoord eenzijdig mogelijk blijven?

 • Ja, huisartsen moeten blijven onderhandelen (6 stemmen 28.57%)

 • Neen, huisartsen blijven beter weg uit deze onderhandelingen (15 stemmen 71.43%)

Poll

(22/06/2015)


Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen is duidelijk. Wij zeggen RDB Ja, Verplichting Neen. Toepassen van RDB betekent echter ook onkosten voor de huisarts. Ofwel besteed je als huisarts zelf tijd aan opmaken van ereloonstaten, doorsturen aan ziekenfondsen en opvolgen van de betalingen. Ofwel maak je gebruik van een tarificatiedienst, die uiteraard ook een rekening opmaakt. Met andere woorden: de “tarificatiekosten” worden nu betaald uit de erelonen. Nochtans krijgen ziekenfondsen nu al een substantiële vergoeding voor het correct verloop en afhandelen van de terugbetalingen.
Hoe wenst u dat deze “tarificatiekost” in de toekomst wordt verrekend?

 • Tarificatie moet betaald worden vanuit de erelonen van de arts. (2 stemmen 2.94%)

 • Tarificatie moet betaald worden vanuit administratiekosten van ziekenfonds. (66 stemmen 97.06%)

Poll

(06/02/2015)


Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen heeft steeds een pleidooi gehouden voor de mogelijkheden tot gebruik van regeling derde betalende in de huisartsgeneeskunde. De nu voorliggende verplichting is echter voor SVH "een brug te ver".

Bent u voor het verplichten van een derdebetalersregeling bij alle OMNIO-patiënten?

 • ja (12 stemmen 16.22%)

 • neen (62 stemmen 83.78%)

Poll

(04/12/2014)


Sinds de laatste syndicale verkiezingen zetelen er drie Vlaamse huisartsen van AADM in de Nationale Commissie Geneesheren Ziekenfondsen ( ook gekend als "Medicomut" )
De eerste opdracht voor deze huisartsen-afgevaardigden is de onderhandeling naar een nieuw conventie-akkoord.
Is het voor u essentieel dat u, als huisarts, vooraf op de hoogte wordt gebracht van de volledige inhoud van het akkoord, vooraleer onze afgevaardigden dit akkoord al dan niet goedkeuren in de Medicomut?

 • Ja (66 stemmen 76.74%)

 • Neen (20 stemmen 23.26%)

Poll

(01/01/2014)


De lopende conventie beloofde aan de huisartsen op 1 januari 2014 een automatische verlenging van het GMD (via MyCarenet). Die automatische verlenging komt er pas in de zomer. Daarentegen zal er vanaf 1 januari wel een module beschikbaar zijn die de administratie inzake verlengen van toelating geneesmiddelen klasse IV online kan laten verlopen. Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen noemt dit een digitaal betonneren van de bureaucratische regelneverij.

Beschouwt u dit als een woordbreuk en dus een schending van het conventieakkoord?

 • Ja (60 stemmen 95.24%)

 • Neen (3 stemmen 4.76%)

Poll

(01/05/2012)


Is de huisarts in staat zelfstandig zuurstofbehandeling voor te schrijven? Vanaf 1 mei werden de modaliteiten aangepast.

 • Ja (93 stemmen 93.00%)

 • Neen (7 stemmen 7.00%)

Poll

(01/02/2012)


Basisbehandelingen voor de huisarts zoals vb Spiriva® eerst ter goedkeuring aan adviserend geneesheer voorleggen?

 • Ja (14 stemmen 7.61%)

 • Neen (170 stemmen 92.39%)

Poll

(14/12/2011)


De huisartsen moeten, in tegenstelling tot de werknemers, wél inleveren op de index. Bent U akkoord? 

 • Ja (58 stemmen 14.65%)

 • Neen (338 stemmen 85.35%)

Poll

(11/11/2011)


Vanaf 01 december 2011 zal het remgeld (enkel bij geconventionneerden) voor een raadpleging buiten de normale werkuren (tss 20.00h en 08.00h) evenveel bedragen als tijdens de normale werkuren (tss 08.00h en 20.00h). Bent u akkoord?

 • Ja (43 stemmen 5.98%)

 • Neen (676 stemmen 94.02%)

Poll

(21/10/2011)


Huisartsen moeten dit jaar het GMD administratief laten verlengen via de mutualiteiten. Bent u akkoord?

 • Ja (60 stemmen 7.92%)

 • Neen (698 stemmen 92.08%)

Poll

(05/01/2011)


Er werd vandaag (13.12.2010) onder de MM-leden een nieuw akkoord voor conventie 2011  goedgekeurd zonder de expertise van de huisartsen te kennen. Bepaalt de inhoud van de conventie of u ze ondertekent of niet?

 • Ja (57 stemmen 57.00%)

 • Neen (43 stemmen 43.00%)

Poll

(14/01/2010)


Huisartsen krijgen dit jaar een indexering van 1,4% op een deel van de honoraria. Betekent de 1,4% indexering voor u een verhoging van uw netto inkomen? De index op de lonen bedraagt dit jaar 2.97%  .

 • Ja (6 stemmen 6.00%)

 • Neen (94 stemmen 94.00%)

Poll

(04/12/2008)


Het SVH geeft een dimensie aan preventie. Minister L. Onkelinx houdt het op een preventieconsultatie. Hoe ziet U preventie?

 • Preventie moet in 1 grote jaarlijkse preventieraadpleging (5 stemmen 4.95%)

 • Preventie moet via ondersteuning nog meer worden geïntegreerd in het dagelijkse werk (96 stemmen 95.05%)

Poll

(06/10/2008)


Bent U bereid in Uw huisartspraktijk de mogelijkheid in te voeren van het systeem van derdebetalersregeling zodat patiënten enkel remgeld moeten betalen?  

 • Ja (52 stemmen 52.00%)

 • Neen (48 stemmen 48.00%)

Poll

(04/09/2008)


Gaat U de permanentietoeslag rekenen voor de ganse avondraadpleging volgens de aanbeveling van het SVH of gaat U zich chronometersgewijs houden aan de voorgestelde 18.00h-21.00h regeling?

 • Volledige avondraadpleging (68 stemmen 68.00%)

 • gechronometreerd (32 stemmen 32.00%)

Poll

(25/06/2008)


Wanneer huisartsen investeren in kwaliteitsondersteunende dossierbeheer, vindt U dat een valabel alternatief ten opzichte van de overheidscontrole via Hfst2 en Hfst4 ?

 • Ja (82 stemmen 82.00%)

 • Neen (18 stemmen 18.00%)

Poll

(08/05/2008)


Zorgpaden zijn trajecten waarin pathologieën worden gevolgd, het zijn verticale zorgprogramma’s die vaak vertrekken van een ziekenhuisfilosofie. Echelonnering omvat horizontale zorgprogramma’s welke rekening houden met de kennis over de ganse patiënt, en vertrekt vanuit de 1stelijn.

 • Systeem van zorgtraject (17 stemmen 17.00%)

 • Systeem van echelonnering (83 stemmen 83.00%)

Poll

(01/03/2008)


Deze conventie-2008 wordt U door de overheid voorgelegd ter evaluatie. Vindt U dat deze conventie een correcte waardering inhoudt voor het werk van de huisarts?

 • Ja (20 stemmen 20.00%)

 • Neen (80 stemmen 80.00%)

Poll

(10/01/2008)


 In België zijn er meer artsen per hoofd dan in Nederland. Volgens het recentste OESO-rapport staat België na Griekenland met 4 artsen per 1000 inwoners op kop van de rangschikking van 30 landen. Wat denkt U?

 • Er zijn te weinig artsen in België (14 stemmen 14.00%)

 • Er zijn teveel artsen in België (86 stemmen 86.00%)

Poll

(06/12/2007)


Op huisbezoek(zie punt 4) gaan vergt steeds meer niet-medicale inspanningen (langere rijtijden, minder parkeermogelijkheden, hogere risico op boetes, duurdere verzekeringen, etc …). Ook de brandstofprijs wordt steeds duurder. De burger gebruikt wel eens (10% van de dieselrijders) onwettig huisbrandolie als brandstof voor zijn wagen. Durft U al eens flirten met de wet?

 • Neen (47 stemmen 47.00%)

 • Natuurlijk (30 stemmen 30.00%)

 • Ik rij met benzine, water of lucht (23 stemmen 23.00%)

Poll

(09/11/2007)


Is doorgedreven echelonnering een essentiële hefboom voor de huisartsgeneeskunde van vandaag?

 • Ja (88 stemmen 88.00%)

 • Neen (12 stemmen 12.00%)

Poll

(04/10/2007)


Sinds 01.01.2007 is er een beschikbaarheidshonorarium voor de huisartsen die weeknachten- en feestdagenpermanentie verzorgen. Deze kunnen on-line aangevraagd worden door de wachtdienstverantwoordelijken van Uw kring. Op korte termijn volgt dan de uitbetaling door het RIZIV aan de individuele artsen. Welke termijn kiest U om deze gegevens over te maken?

 • jaarlijks eenmaal (5 stemmen 5.05%)

 • elke zes maanden (32 stemmen 32.32%)

 • elke drie maanden (48 stemmen 48.48%)

 • maandelijks (14 stemmen 14.14%)

Poll

(06/09/2007)


Opvorderingen (vb alkoholcontroles) door de politie wordt schromelijk laat én onvoldoende vergoed.  Welke vergoeding lijkt U billijk bij zulk een opvordering?

 • huidige door de overheid gebruikt tarief (1 stemmen 1.00%)

 • de nomenclatuurvergoeding van het bepaalde uur van opvordering (10 stemmen 10.00%)

 • 1½ x de nomenclatuurvergoeding van het bepaalde uur van opvordering (32 stemmen 32.00%)

 • 2 x de nomenclatuurvergoeding van het bepaalde uur van opvordering (57 stemmen 57.00%)

Poll

(02/08/2007)


Brugdagen zijn alom gemeenrecht in allerlei bedrijven en overheidsinstanties. Bent U van mening dat tijdens de brugdag door de wachtdoende huisarts de verhoogde tarieven, zoals in het weekend en feestdagen gebruikt, moeten kunnen gelden?

 • Ja (65 stemmen 65.00%)

 • Neen (35 stemmen 35.00%)

Poll

(20/07/2007)


Of je nu al dan niet actief aangesloten bent bij een van de syndicaten: ga je stemmen ter gelegenheid van de syndicale artsenverkiezingen?

 • Ja (62 stemmen 62.00%)

 • Neen (19 stemmen 19.00%)

 • Weet het nog niet (19 stemmen 19.00%)

Poll

(07/06/2007)


Rekening houdend met de mogelijke a posteriori controle, vindt U dat U het nomenclatuurnummer voor enkeltaping (145316) op een veilige reglementaire wijze als huisarts kunt gebruiken?

 • Ja (37 stemmen 37.00%)

 • Neen (63 stemmen 63.00%)

Poll

(03/05/2007)


Administratie neemt elke dag steeds meer tijd in beslag. Hoe zou U het liefst deze belangrijke tijdsbesteding van Uw dagtaak willen gehonoreerd zien?

 • Via een apart nomenclatuurnummer (46 stemmen 46.00%)

 • Via een uurloon, gelijkwaardig aan het uurloon van evenwaardige opleidingsniveau's (45 stemmen 45.00%)

 • Geen honorering (9 stemmen 9.00%)

Poll

(13/03/2007)


Het SVH steunt de rechtvaardige eisen waarmee de HIBO's onlangs in het nieuws kwamen. Om hun lot te verbeteren zijn er twee opties. Welke optie verkiest U?

 • Alle beschikbare middelen gebruiken om het huidige netto-inkomen van de HIBO's te verhogen. (26 stemmen 26.00%)

 • De middelen gebruiken voor een echte sociale bescherming, als investering voor het totale levensinkomen. Dergelijke bescherming moet dan uiteraard ook beschikbaar worden gesteld voor alle praktijkvoerende artsen, ongeacht hun conventiestatus. (74 stemmen 74.00%)

Poll

(18/11/2006)


Derdebetalersregeling voor huisartsen moet uitgebreid worden.

 • Ja (51 stemmen 51.00%)

 • Neen (49 stemmen 49.00%)

Poll

(11/10/2006)


Artsenleiders en mutualiteiten hebben R. Demotte al gekwoteerd. Geef hier als arts nu Uw evaluatie.

 • Zeer goed (17 stemmen 17.17%)

 • Goed (13 stemmen 13.13%)

 • Matig (9 stemmen 9.09%)

 • Slecht (20 stemmen 20.20%)

 • Zeer slecht (40 stemmen 40.40%)

Poll

(26/05/2006)


Bent U akkoord dat verpleegkundigen voorschriften mogen schrijven en echografieën uitvoeren, terwijl huisartsen hun voorschrift moeten onderwerpen aan beperkende maatregelen en geen erkenning krijgen om echografieën uit te voeren?

 • Ja (5 stemmen 5.00%)

 • Neen (95 stemmen 95.00%)

Poll

(21/05/2006)


Vindt U dat alle informatie rond Domus Medica U voldoende duidelijk is om een beredeneerde en correcte keuze te kunnen maken omtrent het project Domus Medica?

 • Ja (35 stemmen 35.00%)

 • Neen (65 stemmen 65.00%)

Poll

(06/05/2006)


Bent U akkoord dat de administratie van de ziekenfondsen hoger wordt gebudgetteerd dan de uitgaven voor de huisartsen?

 • Ja (6 stemmen 6.00%)

 • Neen (94 stemmen 94.00%)

Poll

(15/04/2006)


Heeft U vertrouwen in de overheid betreffende het tijdig uitbetalen van allerlei forfaitaire vergoedingen?

 • Ja (8 stemmen 8.00%)

 • Neen (92 stemmen 92.00%)

Poll

(15/03/2006)


Wat is volgens U een noodzakelijk minimum aantal contacten om als huisarts erkend te kunnen zijn?

 • < 500 (5 stemmen 5.00%)

 • 500 (14 stemmen 14.00%)

 • 1250 (43 stemmen 43.00%)

 • > 1250 (38 stemmen 38.00%)

Poll