Frequently Asked Questions

 • Is als geconventioneerde het werken 'buiten de reguliere consultatieuren op afspraak' te aanzien als speciale eis van de patiënt?

  Het is sinds de conventie, gesloten eind 2008 uitdrukkelijk in de conventie ingeschreven dat het werken op afspraak niet kan gelden als “bijzondere eis”. We citeren uit dat akkoord:

  Voor de toepassing van dit akkoord wordt onder bijzondere eisen verstaan: 20.2.2. de raadplegingen die op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt worden verricht buiten de normale werkuren zoals bedoeld in dit akkoord, buiten de uren waarop de arts open raadplegingen of op afspraak organiseert en buiten het kader van de georganiseerde wachtdienst;

  Raadplegingen op afspraak worden beschouwd als een maatregel van de arts, die zijn werk op die manier wil organiseren. Het initiatief gaat dus niet uit van de patiënt en wordt dus niet aanvaard als “bijzondere eis”. Deze regel geldt ook nu - maar is dus reeds sinds 2009 in voege.

 • Waarom zoekt het SVH niet naar nieuwe structuren om bij de volgende verkiezingen toch een paar mensen in die raden verkozen te krijgen?

  Het is reeds het 5de jaar dat er geen rekening gehouden wordt met de meningen van het SVH. Dit zal nog eens 3 jaar duren. Want wanneer er niemand van het SVH verkozen raakt in die raden zal er niets gebeuren. Waarom zoekt het SVH niet naar nieuwe structuren om bij de volgende verkiezingen toch een paar mensen in die raden verkozen te krijgen? Nu betekenen uw menging (onze meningen) NIETS ze stellen niets voor en wanneer binnen 3 jaar weer niemand verkozen geraakt, hoeft het voor mij en vele andere collega's niet meer.

  Uw bekommernis is ook onze bekommernis. En we voeren de discussie over deze aspecten ook binnen onze Raad van Bestuur.

  Zonder vooruit te lopen op enige toekomstige beslissing, willen we toch enkele bedenkingen meegeven. De aanwezigheid van vertegenwoordiging binnen de officiële overlegstructuren is voor ons ook wel een betrachting. Maar we willen ons daar niet op blind staren. Immers - indien er niets verandert aan de huidige vormen van die overlegstructuren, dan zal ook een SVH-afgevaardigde binnen de medicomut slechts een “kleine garnaal” zijn in een structuur waar heel wat andere “spontane coalities” aanwezig zijn: we wijzen hier als voorbeeld slechts op de gemeenschappelijke belangen van ziekenhuiswereld (die uiteraard meer oog heeft voor de specialist) en de ziekenfondsen.

  Op die manier is het verwerven van een zitje in de huidige structuur voor ons zeker geen einddoel - zeker ook geen fetisj.

  We wijzen er op dat ook de politieke kaarten intussen degelijk werden dooreen geschud. Dit houdt dan ook in dat er nu mogelijk nieuwe politieke steun is voor het herzien van de representativiteitsregels. Tevens hebt u alleszins gehoord dat ook gezondheidszorg een thema is dat af en toe wordt aangehaald in het kader van de mogelijke hertekening van de staatsstructuur. Wij kunnen alleszins nu nog niet voorspellen of uit die discussie ook enige wijzigingen mogelijk zullen worden. Op dit vlak kunnen we u trouwens wel melden dat op het niveau van de Vlaamse gemeenschap het SVH wel gewaardeerd wordt als gesprekspartner. Onze inbreng in bvb. de Eerstelijnsconferentie is ook door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gewaardeerd.

 • Hoe willen jullie de huisarts syndicaal vertegenwoordigen?

  Er wordt geen rekening gehouden met de meningen van het SVH. Ook samen met Domus Medica werden syndicale verkiezingen een fiasco. In Domus Medica geloven we al lang niet meer in. Hoe willen jullie de huisarts syndicaal vertegenwoordigen?

  Wat uw beoordeling van Domus Medica betreft: ook wij stellen vast dat syndicale activiteit daar zo goed als onmogelijk blijft. Enige lichtpunt in de Domus-Medica-story is het feit dat bij de recente verkiezing van de nieuwe RVB daar de kandidaat die steeds met zijn ASGB-gedachtegoed veel blokkeerde, niet meer verkozen werd tot bestuurslid. Als SVH zullen we bereid blijven om samen te werken met Domus Medica, indien ze zelf het nodige initiatief tonen op syndicaal vlak. De tijd echter dat elke syndicale poging binnen Domus Medica in feite een initiatief was van SVH-bestuurders: die tijd is nu wel afgesloten. Wij concentreren ons voortaan voluit op het SVH.

 • Administratieve verlenging GMD, maar wat met nieuwe patiënten vanaf conventie2011?

  Tot nu toe kunnen we slechts melden dat het huidige conventievoorstel inhoudt dat het zelf manueel verlengen van het GMD vanaf 1 juli 2011 niet meer zal mogelijk zijn.

  Het nummer 102771 zal vanaf dat ogenblik enkel mogen gebruikt worden voor het openen van een GMD bij een nieuwe patiënt. Hetzij een patiënt die nog geen GMD heeft, of de vorige jaren een GMD had bij een andere arts.

  Gezien de eigen huisarts ook niet in staat zal zijn om het GMD zelf te verlengen, kan dus zelfs op 31 december eender welke andere arts toch nog een GMD opstarten bij uw patiënt.

 • Codes van ziekenfondsen: waar te vinden in kader van 'Voor 1 euro naar de dokter'?

  We zijn bij het SVH echt niet gelukkig met de wijze waarop een “Regeling Derde Betalende” nu wordt ingevoerd. Het is immers niet onze taak om het sociale onderzoek uit te voeren waaruit blijkt dat patiënt in aanmerking komt voor een RDB.

  Uit uw vraag blijkt dat u toch aanvoelt alsof u die taak wel moet vervullen. Dit bestand toont al aan dat die gerechtigheidscodes “een onoverzichtelijk geheel” vormen. Om toch enigszins de OMNIO-patiënten te onderscheiden zou het volstaan om telkens te kijken naar het laatste cijfer van de dubbele gerechtigheidscode. Indien dat cijfer 2 X 1 is ( xx1 / xx1 ) dan zou patiënt in orde moeten zijn met het omnio-statuut.

  Samen met de patiëntenverenigingen stellen wij ook vast dat de vaak echt zorgbehoevende patiënten vaak niet in orde zijn met het omnio-statuut. En samen met de patiëntenverenigingen willen we toch protest laten horen tegen de huidige “stigmatiserende” werkwijze.

  Maar we kunnen verder slechts waarschuwen voor de mogelijke problemen. Collega’s verwittigden ons reeds dat in sommige regio’s het gebruik van mutualiteitsklevers van familieleden veel voorkomt. Ook blijven vaak oude “vervallen” mutualiteitsklevers in omloop.

  Tenslotte eerder een anecdote: deze week kwam nog een patiënt bij mij op raadpleging. Hij kwam bijna rechtstreeks van zijn ziekenfondskantoor, waar hij nieuwe ziekenfondsklevers had meegekregen. De codes op die klevers bleken niet dezelfde te zijn als de codes die we konden inlezen via de SIS-kaart. Dit alles om te besluiten dat we als huisartsen best pas meewerken aan een Regeling Derde Betalende wanneer die zonder onderscheid voor alle patiënten kan gebruikt worden, en wanneer op een eenvoudige manier kan duidelijk gemaakt worden welk remgeld de patiënt moet betalen.

 • Gemengde syndicaten: waarom geen overstap om als huisartsen sterker te staan?

  Gemengde syndicaten: waarom geen overstap om als huisartsen sterker te staan? De gemengde syndicaten hebben een paritair ingesteldheid tss specialisten en huisartsen. Menen jullie het wel goed met de huisartsen door aan de zijlijn te staan roepen zoals het Vlaams Belang? Jullie programma komt niets van in huis. U maakt zichzelf zieker en zieker. Ik ben blij dat ik dit kan ventileren, zelfs al is het ook van de zijlijn.

  We kunnen u vertellen dat sommigen onder ons eerder lid zijn geweest van de zogenaamd paritair ingesteld erkend syndicaten. Kan het u verwonderen dat ondanks deze pariteit de huisartsgeneeskunde toch is geworden tot wat iedereen vandaag kan vaststellen? Ons verwonderde het niet want het misbruik van deze zogenaamde evenwaardigheid in de gemengde syndicaten legt de huisartsen nog veel meer lam. En daarom stappen we bewust uit deze lobbymolen van de 2de en 3de lijn.

  We zijn ons ook terdege bewust van onze rol aan de zijlijn waarvoor we, vooreerst uit noodzaak omwille van de politieke beslissing van minister Onkelinkx, vervolgens heel plichtsbewust de keuze van de duiding hebben gemaakt. Want wat we doen is meer dan nodig als u het resultaat van de onderhandelingen van de ziekenfondsen-paritair ingestelde syndicaten voor dit jaar nog eens wilt bestuderen.

  Dit heeft u wellicht reeds uitgebreid gedaan? Het lijkt ons dan ook verwonderlijk dat u, naast ons op de zijlijn, bekent op diezelfde zijlijn te staan. We hebben u daar wel nog nooit zien staan. Toch hopen wij u toch ooit te zien. En dan kunnen we samen overleggen waarom wat we nu doen alleszins beter is dan ons te vergelijken met het Vlaams Belang, beter is dan binnen te treden in de pariteiten van de gemengde syndicaten wat u toch blijkbaar ook vooralsnog niet doet want u staat op die zelfde zijlijn?

 • Oppervlakkige tumoren: Voor de wegname ervan door huisartsen schrijft het SVH...

  Oppervlakkige tumoren: Voor de wegname ervan door huisartsen schrijft het SVH dat het huisartsenbudget met ongeveer 350.000 euro vermindert. Aan 4 euro per tumor. Waaruit ik besluit dat de huisartsen jaarlijks 90000 van deze tumoren verwijderen. Is dit juist?

  Deze bedenking hebben we gemaakt naar aanleiding van het feit dat onze collega’s dermatologen spraken van een “doodsteek” voor de dermatologie, omwille van de besparingsmaatregel op code 353231.

  Eenvoudige navraag bij het RIZIV toont ons echter dat de huisartsen bijna evenveel het codenummer 353231 gebruiken als de geneesheer-specialisten. Nochtans wordt deze maatregel enkel voorgesteld alsof het een besparing is enkel bij de specialisten. (zie de ingevoegde tabel)

  Profielgegevens 2009 353231 353242 Totaal
  Algemene geneeskundige 87150 7 87157
  Geneesheer-specialist 95213 7603 102816
  Geneesheer-tandarts 161 0 161
  Geneesheer-stomatoloog 5552 142 5694
  Niet bepaald 20 2 22
  Totaal 188096 7754 195850

  En ja, wanneer in 2009 huisartsen code 87157 attesteerden, dan mogen we toch stellen dat huisartsen ongeveer 90.000 van dergelijke tumoren verwijderen.